De heer Rieks Hospers is benoemd tot erelid van de vereniging. Hij heeft om gezondheidsredenen zijn lidmaatschap moeten beëindigen. Een lid, voor wie zingen en muziek z’n lust en z’n leven was en nog steeds is. Hij is meer dan 58 jaar lid van Tonegido geweest. Daarnaast heeft Rieks veel voor de vereniging gedaan. Hij is bestuurslid geweest, actief betrokken bij de toneelstukken en revues, die in het verleden werden opgevoerd, heeft teksten voor liedjes geschreven en zo meer.
Daarom heeft het bestuur besloten hem het erelidmaatschap te verlenen en hem hiervoor uitgenodigd om bij de jaarvergadering aanwezig te zijn.
Hem werd een oorkonde en bloemen overhandigd voor het vele werk, dat hij voor Tonegido heeft gedaan.