Privacyverklaring voor leden

De Gemengde Zangvereniging Tonegido registreert persoonsgegevens van de leden, dirigent, pianist en oud-leden om goed als koor te kunnen functioneren. De gegevens worden/zijn door deze personen zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • het organiseren van verenigingsactiviteiten
 • het informeren van leden, dirigent en pianist over kooraangelegenheden
 • het uitnodigen voor vergaderingen en het maken van notulen en verslagen
 • het innen van de contributie
 • het aanvragen van subsidie bij de gemeente
 • het kunnen organiseren van een reünie

De volgende persoonsgegevens worden in de administratie opgenomen:

 1. Roepnaam en voorletters
 2. Achternaam
 3. Woonadres
 4. Postcode
 5. Woonplaats
 6. E-mailadres
 7. Vast en/of mobiel telefoonnummer
 8. Bankrekeningnummer
 9. Geboortedatum
 10. Zangstem (sopraan, alt, tenor of bas)
 11. Begindatum lidmaatschap
 12. Einddatum lidmaatschap
 13. BSN-nummer van dirigent en pianist

De verantwoordelijkheid voor registratie van de persoonsgegevens en het beheer ervan berust bij het Dagelijks Bestuur (DB). De ledenlijst (met gegevens van de punten 1 t/m 7) wordt onder de leden verspreid. Van oud-leden, oud-dirigenten en oud-pianisten worden alleen de gegevens vermeld onder 1 t/m 7 en 10 t/m 12 bewaard, tenzij om verwijdering wordt gevraagd. Tonegido verstrekt geen persoonsgegevens aan externen, m.u.v. de gemeente t.b.v. de subsidieaanvraag. Banknummers worden alleen gebruikt voor de automatische incasso van de contributie. Tonegido heeft een website, waarop nieuws wordt vermeld en foto’s van activiteiten worden geplaatst. Namen en andere persoonlijke gegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming op de website vermeld. Uitzondering hierop zijn de namen van het Dagelijks Bestuur, de dirigent en de pianist.

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Privacywet) hebben wij uw toestemming nodig om persoonsgegevens van u te gebruiken. Desgewenst kunt u inzage krijgen in uw geregistreerde gegevens en zo nodig wijziging vragen.
Ik heb het bovenstaande gelezen en ga akkoord met de registratie van mijn gegevens en het gebruik ervan,
zoals hierboven vermeld.

Naam:………………………………………. Plaats en datum:……………………………………………….